جامعه ما

مرکز خدمات نوآوری ایران یک جامعه بزرگ جهانی از نخبگان و صاحب نظران دانش و تکنولوزی است.

مرکز خدمات نوآوری ایران با منابع علمی و فنی خود از آیندگان حمایت خواهد کرد. مرکز خدمات نوآوری ایران یک مرجع مطمئن است که به شما کمک می کند با افرادی که شما را درک می کنند کار کنید.

مرکز خدمات نوآوری ایران بستر مناسبی است که ایده پردازان، مخترعین، محققین، پژوهشگران، حامیان، سرمایه گذاران و علاقه مندان نوآوری را از سراسر جهان در کنار هم جمع می کند.