نوشته‌ها

طبق ماده ۲۸ قانون ثبت طرح های صنعتی ایران، مدت اعتبار گواهینامه ثبت طرح صنعتی حداقل ۵ و حداکثر ۱۵ سال با رعایت شرایط زیر می باشد.

ادامه مطلب

طبق ماده ۲۳ قانون ثبت طرح های صنعتی ایران و ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات ایران، حقوق ناشی از گواهینامه ثبت طرح صنعتی به ترتیب زیر است.

ادامه مطلب