نوشته‌ها

کلینیک نوآوری با هدف ارائه خدمات و پیش نیازهای نوآورانه راه اندازی شده است. بسیاری از نوآوران بعد از خلق نوآوری در تکمیل، توسعه و آماده سازی جهت ثبت مالکیت فکری و معنوی و تجاری سازی دچار مشکلات هستند.

ادامه مطلب