نوشته‌ها

طبق ماده ۴ قانون ثبت اختراعات ایران، نوآوری های زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج هستند.

ادامه مطلب

طبق ماده ۲ قانون ثبت اختراعات ایران، اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.

ادامه مطلب