نوشته‌ها

طبق ماده ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، مدت حمایت از اثر ادبی و هنری به شرح زیر است.

ادامه مطلب

طبق ماده ۲۱ قانون حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، حقوق ناشی از ثبت اثر ادبی و هنری در ایران به شرح زیر است.

ادامه مطلب

طبق قانون حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، آثار ادبی و هنری زیر قابلیت ثبت ندارند.

ادامه مطلب

طبق ماده ۲ قانون حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، آثار ادبی و هنری زیر قابل ثبت است.

ادامه مطلب

طبق ماده ۱ قانون حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان به مولف و مصنف و هنرمند پدید آورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن بکار رفته اثر اطلاق می‌شود.

ادامه مطلب