نوشته‌ها

طبق ماده ۱۷ قانون ثبت اختراعات ایران، دولت یا شخص مجاز از طرف آن با رعایت ترتیبات زیر می توانند از اختراع بهره برداری کنند.

ادامه مطلب