نوشته‌ها

طبق ماده ۲۸ قانون ثبت طرح های صنعتی ایران، حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی‌ به شرح زیر می باشد.

ادامه مطلب