نوشته‌ها

طبق ماده ۸۴ و ۲۱ قانون ثبت طرح های صنعتی ایران و ماده ۴ قانون ثبت اختراعات ایران، طرح های صنعتی زیر از حیطه حمایت خارج هستند.

ادامه مطلب