نوشته‌ها

طبق ماده ۱ قانون حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان به مولف و مصنف و هنرمند پدید آورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن بکار رفته اثر اطلاق می‌شود.

ادامه مطلب