نوشته‌ها

طبق قانون ثبت طرح های صنعتی ایران، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی (۳D) با خطوط‌، رنگ ها و یا بدون آن‌، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد طرح صنعتی است‌.

ادامه مطلب