نوشته‌ها

طبق ماده ۲ قانون حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، آثار ادبی و هنری زیر قابل ثبت است.

ادامه مطلب

طبق ماده ۲ قانون ثبت اختراعات ایران، اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.

ادامه مطلب